ZVAGA

Silosno poslovanje i promet preko vage

Modul za evidenciju ulaska i izlaska vozila na silosima koji je u potpunosti integrisan sa SAP ERP sistemom. Pored standardne evidencije i štampanja odvaga, vrši se obračun prijema prilikom otkupa. Prednost integrisanog rešenja je automatsko zaprimanje na zalihe (ili izdavanje) odmah po evidentiranju odvage što obezbeđuje tačno stanje zaliha u silosu u svakom momentu.

Na primer, prilikom otkupa žitarica, potrebno je kreirati nalog za nabavku, uraditi zaprimanje na zalihe i verifikaciju ulazne fakture odnosno kreiranje PDV priznanica za otkupljene poljoprivredne proizvode. Korišćenje automatskog knjiženja omogućava izvršenje svih nabrojanih aktivnosti klikom na jedno dugme, što značajno ubrzava sam proces.

Svi matični i transakcijski podaci u modulu ZVAGA vezani su za vagarsku lokaciju. Sve vagarske lokacije su vezane za jednu, nadređenu šifru kompanije. Svaka vagarska lokacija je vezana za jedan pogon i pripada nadređenom profitnom centru.

Na svaku fizičku vagarsku lokaciju po potrebi mogu biti podešena i kolska i podna vaga. Jednoj fizičkoj vagarskoj lokaciji biće dodeljeno više ZVAGA vagarskih lokacija, kako bi se moglo vršiti merenje materijala za sve pogone na svim ZVAGA vagarskim lokacijama.

ZVAGA modul se sastoji iz dve vrste aplikacija za merenje: 
•Kolska vaga
•Podna vaga. 
Kolska vaga služi za evidentiranje, knjiženje prijema i izdavanja robe. Osnovna funkcija kolske vage je da ima dva merenja (taru i bruto). Kolska vaga se uglavnom koristi za merenje rinfuzne robe (merkantilna pšenica, kukuruz, grašak, detelina ...).  Podna vaga za razliku od kolske vage, ima samo jedno merenje i najčešče se koristi za merenje materijala koji se nalaze u nekoj vrsti ambalaže ( kutija, box paleta, vreća...).