ZAGA

Agricultural production

Služi za praćenje poljoprivredne proizvodnje, u cilju dobijanja cene koštanja proizvodnje poljoprivrednih proizvoda (kultura) na nivou privrednog društva.

ZAGA omogućava vrlo detaljan nivo informacija i i po drugim osnovama- pojedinačnoj parceli (kulturi na određenoj parceli, sorti kulture).

ZAGA omogućava:
•centralizovano praćenje poljoprivredne proizvodnje na velikim površinama raspoređenim na različitim geografskim lokacijama,
•uvid u agro-tehničke mere koje se trenutno izvode na njivama, koji radnici su angažovani i koje mašine koriste,
•uvid u učinak radnika, mašina,
•uvid u utroške semena, đubriva, zaštitnih sredstava, energenata i ostalih materijala,
•kompletnu analizu prinosa (po preduzećima, radnim jedicama, usevima, parcelama...),
•kompletnu analizu troškova proizvodnje,
•planiranje proizvodnje, resursa i troškova,
•poređenje stvarnih i očekivanih rezultata...

Podaci o poljoprivrednoj proizvodnji se prate i kroz vremensku dimenziju. Za svaku proizvodnu godinu se definišu proizvodne table (parcele), kao i raspored biljnih kultura na njima. Na taj način je obezbeđeno sagledavanje poljopirvredne proizvodnje i sa stanovišta jedne proizvodne godine, kao i sa stanovišta upoređenja proizvodnih podataka za više godina. Ovo je naročito interesantno za izvšetaje o proizovdnji na jednoj parceli tokom više uzastopnih godina, ili za upoređenje cene koštanja iste kulture na različitim parcelama tokom više godina.   Omogućeno je i detaljno planiranje. Može se planirati:
•Raspored setve kultura na parcelama (površina, planirani prinos),
•Agrotehničke mere koje je potrebno primeniti na svakoj parceli (ili na delu parcele - zasejene određenom kulturom)
•Utrošak repromaterijala (po svakoj parceli – ili delu parcele zasejanu određenom kulturom)
•Učinke mašina i zaposlenih prilikom izvršavanja agrotehničkih mera - operacija