MK IT Business Solutions

ZFARM_header_2

ZFARM

MK IT Business Solutions razvio je poseban modul u okviru SAP ERP informacionog sistema koji obuhvata sve procese koji se događaju na farmi sa ciljem evidencije i praćenja troškova. Prvi put je integrisano rešenje za praćenje svakodnevnih radova i troškova na farmi sa vrhunskim ERP sistemom kao što je SAP.

Ono što razlikuje ZFARM od bilo koje druge aplikacije za farme je to što je potpuno integrisan sa ostalim SAP modulima:

Sa modulom za osnovna sredstva (FI-AA) povezan je tako da se svaka promena brojnog stanja grla i promene knjigovodstvenih kategorija automatski odslikava na vrednost osnovnih sredstava. U ZFARM modulu se evidentira prodaja i otprema grla čime se automatski vrši korekcija vrednosti u osnovnim sredstvima.

Svaki utrošak hrane, lekova i semena se evidentira u ZFARM-u i automatski proknjižava kroz standardne SAP transakcije u MM modulu, knjiži u računovodstvu i vezuje se za odgovarajuće naloge u modulu kontrolinga (CO). 

Prodaja mleka se evidentira u ZFARM-u pri čemo se prvo automatski zaprima na zalihe kroz standarnu transakciju u MM modulu i zatim se automatski kreira prodajni nalog i otpremnica u SD modulu.

ZFARM takođe ima vezu prema programu za izmuzište sa kojim razmenjuje podatke o izmuzenim količinama mleka za svako grlo.

ZFARM modul sadrži sledeće funkcionalnosti:

 • Matične kartone grla,

 • Evidentiranje veterinarskih operacija,

 • Planiranje veterinarskih operacija,

 • Podatke o izmuzenoj količini mleka,

 • Evidenciju testova mleka,

 • Proizvodni list krave,

 • Spisak zaključenih laktacija,

 • Naloge za spravljanje hrane,

 • Naloge za premeštaj grla,

 • List stoke,

 • Stvarni obrt stada,

 • Planski obrt stada,

 • Stvarni bilans hraniva,

 • Planski bilans hraniva,

 • Prodaja grla,

 • Prodaja mleka,

 • ...

ZFARM_VEZE