MK IT Business Solutions

Business Inteligence

Busines Intelligence ili skraćeno BI je SAP tehnologija koja se koristi kako bi pomogla kompanijama da bolje spoznaju svoje poslovanje. Koristeći analize i izveštaje, kompanija postaje bolje organizovana i može da kvalitetnije upravlja poslovanjem, umesto da se oslanja samo na osećaj.  BI je sastavljen od više podkomponenti:

  • Business Warehouse (BW) - elektronski organizovano skladište podataka o poslovanju kompanije. Najčešće se čuvaju svi ili najvažniji podaci kompanije u različitim vremenskim presecima, čime se dobijaju istorijski izveštaji i izveštaji koji predviđaju kojim trendom se poslovanje kompanije kreće.

  • Enterprise Reporting - razne alatke za kreiranje izveštaja i analizu podataka u BW,

  • Integrated planning - Integrisano planiranje je skup alatki koje omogućavaju lakše kreiranje i unos plana poslovanja kompanije,

  • SAP portal - zajedno sa SAP BI kompanija dobija i SAP Netwaever portal, koji omogućava da se sa jednog mesta može pristupiti SAP rešenjima, drugim aplikacijama, bazama, nestrukturianim informacijama i alatakama za komunikaciju i saradnju između korisnika.

BI omogućava kompanijama da svoje podatke o poslovanju čuvaju na vrlo organizovan i siguran način. Umesto da kreiranje izveštaja zahteva angažovanje ljudi za prikupljanje i sklapanje podataka iz mnogobrojnih papirnih dokumenata, izveštaji se u business intelligence kreiraju mnogo lakše i brže, ne zahtevajući tehničko poznavanje organizacije samih podataka. 

Najčešće BI implementiraju velike kompanije koje imaju brojna pravna lica ili više različitih informacionih sistema. BI im pomaže tako što prikuplja sve podatke na jedno mesto i omogućava kreiranje konsolidovanih izveštaja. Naravno BI mogu da implementiraju i manje kompanije koje žele da na još kvalitetniji i detaljniji način analiziraju svoje poslovanje. 

BW